top of page

วิธีเล่นเกม

playVideos.jpg

อธิบายกติกา อุปกรณ์ วิธีการเล่น สาธิตวิธีการเล่น และการชวนนักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ สามารถดูเพื่อทำความเข้าใจก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้

Icon_คู่มือการเล่นเกมไทยพาณิชย์ ภารกิจพิ

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาจุดประสงค์ และวิธีการ
เล่นเกมทั้งหมดของกิจกรรมไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม

Icon_วิธีเล่นเกมจำเป็นหรือเปล่า.png

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่นเกมย่อย จำเป็นหรือเปล่า

Icon_วิธีเล่นเกมบัญชีแก้มลิง พิชิตออม.pn

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่นเกมย่อย บัญชีแก้มลิง พิชิตออม

Icon_วิธีเล่นบอร์ดเกม ไทยพาณิชย์ ภารกิจพ

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่น
บอร์ดเกม ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม

bottom of page