Banner1280x720px-1.jpg

 วางแผนบริหารการเงิน 

1) สะท้อนชีวิตคนวัยทำงานที่ใช้จ่ายอย่างเกินตัว ภายนอกสวยหรู แต่จริงๆแล้วเป็นการใช้จ่ายเงินที่เกินตัว ทำให้มีภาระหนี้สินมากกมาย หากไม่มีสติ ในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ ด้วยการเริ่มที่จะขายของใช้ที่เกินความจำเป็น และนำเงินมาเคลียร์หนี้สิน และเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของตัวเองใหม่ ก็จะไม่พ้นจากวงจรด้านมืดดังกล่าวได้

2) ชีวิตคนวัยทำงานที่ใช้วางแผนการใช้เงินไม่เป็น ทำให้ไม่มีเงินในช่วงปลายเดือน ตอนต้นเดือนจ่ายฟุ่มเฟือย แต่ปลายเดือนไม่มีเงิน ต้องอยู่ลำบาก  เรื่องนี้สอนให้รู้จักการจัดสรรการใช้จ่ายเงินเดือน 1 ก้อน ว่าต้องแบ่งอย่างไร

3) เมื่อหนุ่มพนักงานบริษัท อายุ 30 กว่าแล้ว ใช้ชีวิตลอยไปลอยมา เงินเก็บไม่มี รถไม่มี บ้านไม่มี ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คุณนายออมเลยมาช่วยให้หนุ่มคนนี้มีให้มีชีวิตที่มีอนาคต มีชีวิตที่มีเป้าหมาย เริ่มด้วยการตั้งเป้าหมาย

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  • เป้าหมายระยะสั้น สามารถทำได้ภายใน 1-2 ปี

  • เป้าหมายระยะกลาง สามารถทำได้ภายใน 2-10 ปี

  • เป้าหมายระยะยาว สามารถทำได้ 10 ปี ขึ้นไป

 บริหารรายรับ-รายจ่าย 

4) มนุษย์วัยทำงานที่ใช้ ช้อป จนเงินหมด ทำให้ไม่มีเงินใช้ ทำให้อยู่อย่างลำบาก คุณนายออม เลยให้สูตรลดคอเลสเตอรอลทางการเงิน ง่าย 

  1. ลดการกินตามกระแส เช่น ถ้าปกติใช้ค่ากินตามกระแส อยู่ที่สัปดาห์ละ 1,000 บาท 1 เดือนก็จะลดค่าใช้จ่ายไป 4,000 บาท

  2. ลดการช้อปปิ้งของเซลส์ตามกระแส เช่น ค่าช้อปปิ้งของเซลล์เดือนละ 2,000 บาท

  3.     ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความขี้เกียจ เช่น ยอมเดินจากที่พัก ไปที่ทำงานแทนการนั