top of page

pmd+

Be more...

Upskill, Reskill at your own pace cater to your needs

pmd+ 1.png

Mission

สร้างทีมงานแห่งอนาคต ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน
และทำจริงผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมากกว่าการเรียนรู้ 

Vision

องค์กรทุกองค์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คุณค่าดีๆ ให้ลูกค้าได้ง่าย เร็ว และบ่อยมากขึ้น

pmd+ 2 growth shutterstock_1065065555.jp
bottom of page