top of page

การใช้ฟังก์ชั่น Consolidate Data Excel 2016

Updated: Jun 2, 2020

สำหรับคนที่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel ในการทำ Consolidate ข้อมูล ในการหาข้อมูล SUM , หาค่าเฉลี่ย หรืออื่นๆของยอดขายในแต่ละเดือน เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel 2016 / 2013 ในการทำสูตรเหล่านี้ เพื่อสรุปออกมาเป็นตัวเลขที่เราต้องการได้ง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน
910 views0 comments

Comments


bottom of page