top of page

ย่อยสิ่งดีๆ ง่ายๆ เพื่อคุณ EP 7. สิ่งสำคัญของการนำอไจล์มาประยุกต์ใช้

EP 7. สิ่งสำคัญของการนำอไจล์มาประยุกต์ใช้

ทีมต้องทำงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและผลลัพธ์ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม ซึ่งมาจากหลายสายงานและพร้อมรับฟังความคิดของผู้อื่น ดังนั้นการนำแนวคิดแบบอไจล์ไปใช้ จึงไม่ใช่แค่การนำเอากระบวนการต่างๆ ไปบังคับใช้กับทุกคนในองค์กร แต่จะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน ซึ่งต้องเน้น Walk the Talk ทำและแสดงให้เห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาสู่ทีม เพื่อให้ทุกคนในทีมได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและเกิดการปฏิบัติตาม จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เองจะเป็นแรงผลักดันให้แก่องค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและพร้อมสำหรับการก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างยั่งยืน


อยากรู้ว่าคุณรู้จัก Agile แค่ไหน อย่าลืมเข้าไปเรียน Agile Foundation Online ใน PeoplePlus Learning หรือ SABA Cloud ได้เลยนะคะ

95 views0 comments

Comments


bottom of page