top of page

ย่อยสิ่งดีๆ ให้ง่ายเพื่อคุณ EP.2 การย้ายที่นั่ง

EP 2. การย้ายที่นั่ง


ในการทำงานแบบ Agile การย้ายที่นั่งให้ทีมเข้ามานั่งใกล้ๆ กันเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพราะเมื่ออยู่ใกลกัน เมื่อเกิดปัญหาก็จะได้รับการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว นั่นเป็นผลให้ความเชื่อใจกันก่อเกิดอย่างรวดเร็ว


แต่ในบางกรณีที่ทีมไม่สามารถย้ายมาทำงานด้วยกันได๎ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำ Agile ไม่ได้ แต่ต้องหาวิธีมาเติมเต็มช่องว่างระยะทางการทำงาน เช่น จัดกิจกรรมที่ทีมจะได้มาเจอกันบ่อยๆ สร้างบอนด์ดิ่งในทีมรู้จักและวางใจกัน เมื่อเริ่มโปรเจคก็ต้องหาเครื่องมือสื่อสารที่ง่ายและสะดวกมาให้ทีมที่อยู่แยกกันสื่อสารกันได้ง่ายๆ เช่น Skype, VDO Conference หรือ Social Media เพื่อให้สื่อสารกันง่ายและต่อเนื่อง

193 views0 comments
bottom of page