top of page

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

Updated: Apr 16, 2020

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน


การมาที่โรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็นอาจทำให้ท่านเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น


หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป แบบสอบถามนี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น
37 views0 comments

Comments


bottom of page