top of page

โค้ชทีมยังไงในช่วง New Normal

Updated: Aug 24, 2020

เมื่อต้องเตรียมตัวกลับไปทำงาน ความเครียดหรือความกังวลอาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ผู้นำมีบทบาทในการโค้ชน้องๆ ทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต


347 views0 comments

Comments


bottom of page