top of page

Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในบริบทของสถาบันการเงิน

ปัจจุบันทักษะด้าน Cybersecurity เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับคนทั่วไปรวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ เราควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ทำไม Cyber Security จึงเป็นเรื่องสำคัญ และการเริ่มต้นสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับองค์กรทำได้อย่างไร


บทนำ


บทเรียนระบบความปลอดภัยทางอีเมล


บทเรียนการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์แบบพกพา108 views0 comments
bottom of page