DATA ANALYTICS

ศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

คลิกที่ภาพเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สนใจ

หลักสูตร Online

บทความและสาระน่ารู้

FAQ: ถามมาตอบไป