ทักษะ ทักษะ: Data Visualization for Data Analysis and Analytics 

*ส่วนหนึ่งจาก LinkedIn Learning Course

ทักษะ Critical Thinking

*ส่วนหนึ่งจาก LinkedIn Learning Course

ทักษะการตลาดดิจิทัล ขั้นพื้นฐาน โมดูล 1: 

*ส่วนหนึ่งจากจากหนังสือ การตลาด 4.0 โดย Philip Kotler 

ทักษะการเรียนรู้ (Learning how to learn)

โมดูล 1: ทำไมเราต้องนอน

*ส่วนหนึ่งจากจากหนังสือ Why We Sleep

คัดวีดีโอ จากต้นฉบับ LinkedIn Learning

สรุป ความรู้สำคัญ

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo