top of page
TaksaWattana Logo Square.png

รายงาน ทักษะโลกมาแรงปี 2021 จาก Coursera

TaksaWattana Logo Square.png

ทักษะ: Data Visualization for Data Analysis and Analytics 

*ส่วนหนึ่งจาก LinkedIn Learning Course

คัดวีดีโอ จากต้นฉบับ LinkedIn Learning

สรุป ความรู้สำคัญ

TaksaWattana Logo Square.png

ทักษะ Critical Thinking

*ส่วนหนึ่งจาก LinkedIn Learning Course

TaksaWattana Logo Square.png

ทักษะการตลาดดิจิทัล ขั้นพื้นฐาน โมดูล 1: 

*ส่วนหนึ่งจากจากหนังสือ การตลาด 4.0 โดย Philip Kotler 

TaksaWattana Logo Square.png

ทักษะการเรียนรู้ (Learning how to learn)

โมดูล 1: ทำไมเราต้องนอน

*ส่วนหนึ่งจากจากหนังสือ Why We Sleep

bottom of page