top of page
Business Meeting

Business Understanding

เพิ่มทักษะทางด้านธุรกิจ

battle-board-game-castle-277124.jpg

Critical Thinking

เพิ่มทักษะทางด้านกระบวนการคิด

accounting-alone-application-938965.jpg

Data Tools

เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

analytics-chart-data-884450.jpg

Analytic Skill

เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

analysis-analytics-charts-669610.jpg

Data Visualization

เพิ่มทักษะการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

bottom of page