top of page
Picture6.png

สร้างสูตรมหัศจรรย์ขั้นเทพ ด้วย Excel

Excel เป็นโปรแกรมแสนมหัศจรรย์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับที่หลายคนยังไม่รู้ คนที่เรียนรู้ทักษะ Excel ระดับสูงจนบรรลุได้จะสามารถทำงานได้เร็วและถูกต้องกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัว!

Picture7.png

Analyzing Data with Power BI

โปรแกรมสร้าง report ที่ถููกถามหามากที่สุดในขณะนี้จาก Microsoft โดยเป็นหลักสูตรการสร้างระบบรายงานตั้งแต่เบื้องต้น ถึงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ

Picture8.png

Powerful Report with Power BI

Power BI Desktop มีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้มากมาย สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลาย สามารถแสดงผลข้อมูลได้ Real Time และสามารถดูรายงานหรือ Dashboard ได้จากทุกอุปกรณ์

Picture9.png

Power BI Basic

MEMOLEK Channel มีความตั้งใจที่อยากแบ่งปันความรู้ในการนำเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยด้านการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

Picture10.png

การเรียนรู้ Power BI พร้อมคำแนะนำ

เริ่มการเรียนรู้ของคุณด้วยคอลเลกชันหลักสูตรที่เป็นลำดับนี้ และทำความเข้าใจความสามารถที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพของ Microsoft Power BI

Picture11.png

ภาษา SQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล

Picture12.png

Microsoft Excel 2016 Beginners

Do you want to learn how to work with Excel 2016?

Even if you don’t have any prior experience?

If so, then this is the right course for you!

Picture13.png

Power BI - A Complete Intro

You want to analyze data from single or multiple sources? You want to create your individual datasetbased on these sources and transform your results into beautiful and easy-to-make visualizations? 

Picture14.png

Microsoft SQL for Beginners

Do you want to learn a skill that can help you earn nearly $100,000 per year? If so, then this course is for you!

bottom of page