top of page

เตรียมความพร้อมจิตอาสา

CoverVDO_เตรียมความพร้อมจิตอาสา ไทยพาณิช

สำหรับเตรียมความพร้อมจิตอาสา และคุณครู สำหรับการนำกิจกรรมไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม รวมถึงคำแนะนำ ข้อควรระวัง และเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ

หน้าปก_คู่มือจิตอาสา ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิ

ใช้ดูประกอบกับวิดีโอ เตรียมความพร้อมจิตอาสา 
สำหรับทบทวนก่อนที่จะไปนำกิจกรรมจริง เพื่อความเข้าใจในเนื้อหา และรายละเอียดขั้นตอนการทำกิจกรรมที่มากขึ้น

bottom of page