เครื่องมือดิจิทัลดีๆ

Digital Tools for productivity, collaboration and customer understanding

เพิ่ม Productivity ด้วย

Office 365, PowerBI etc...

เพิ่ม Collaboration ด้วย

Skype, Planner, MS Team

  • White Facebook Icon

เข้าถึงลูกค้ายุคดิจิทัล ด้วย

Digital Marketing Tools

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

OneDrive

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

Microsoft Team

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

Microsoft OneNote

เรียนรู้ Google Analytics ด้วยตัวเอง