top of page
kaomawin.png

โครงการ "เก๋ามาวิน"

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ และภาคเอกชน โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ โรบินฮู้ด และ SCB Academy เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับวัยเก๋าให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถนำทักษะด้านดิจิทัลที่ได้เรียนรู้ มาใช้ในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ของคนไทยเพื่อคนไทย 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  1. มีทักษะด้านใช้งานเครื่องมือ Food Delivery เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ในอนาคต

  2. เกิดความตะหนักรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือ Food Delivery มาใช้อย่างปลอดภัย

  3. นำเคล็ดลับ วิธีทำการตลาด เทคนิคขายดี และหาไอเดียทำร้านอาหาร ไปใช้ในการทำ Food