top of page

เรื่องเล่าดีๆ ยาวๆ จากประสบการณ์จริง

Urban Traffic
His Holiness the Dalai Lama joins in two discussions on "Robotics, Telepresence and Artifical Intelligence" and "Sickness, Aging and Health" at De Nieuwe Kerk in Amsterdam, Netherlands on September 15, 2018.
Compassion and Technology

Compassion and Technology

Play Video
ควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่กับโลกที่ใช้ Big Data เป็นเครื่องมือ ?
ในอนาคตกลุ่มอาชีพไหน ? ที่จะถูก Disrupt จาก Big Data
องค์กร ภาคธุรกิจจะใช้ Big Data ช่วยในการทำงานได้อย่างไร ?
และในฐานะบุคคลทั่วไปจะใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างไรบ้าง ?
‘Rapid Prototyping’ เพื่อหาวิธีการเก็บ Feedback จาก User ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ‘คุณโบ-ลินดา ไกรวณิช’ UX/UI/Web Designer ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Magnetolabs 
“How to Introduce 21st Century Skills to the Classroom?” โดย Bill Church, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเด็กจากบริษัท LEGO