top of page
falt-image-icon-learning-online.png

หลักสูตร ONLINE DESIGN THINKING FOUNDATION

คลิกที่รูปพนักงานด้านล่าง เพื่อเลือกแผนการเรียนรู้ที่เหมาะกับหน้าที่งาน

หรือเลื่อนลงไปเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการเรียนตามไอคอนด้านล่าง

shadow floor.png
flat-character-branch-girl-woman.png

พนักงานสาขา

shadow floor.png
flat-cahracter-sale-hurry.png

RM

flat-character-analytics.png

Product

shadow floor.png
flat-character-man-backoffice.png

Backoffice

หากต้องการเลือกเรียนรู้บางหัวข้อ

สามารถเลือกเรียนได้จากบทเรียนด้านล่างนี้

ทำไมต้องใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

(Design Thinking)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

(Design Thinking)

คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1

เข้าใจปัญหา

(ใจเขาใจเรา-Empathy)

Empathy Map

คืออะไรและใช้งานอย่างไร

falt-image-icon-learning-online.png
falt-image-icon-FAQ.png
falt-image-icon-learning reading blog.pn
flat-image-ICON-idea-thinkinging.png

Persona คืออะไรและใช้งานอย่างไร

User Journey คืออะไรและใช้งานอย่างไร

Experince Map คืออะไรและใช้งานอย่างไร

Service Design Blueprint คืออะไรและใช้งานอย่างไร

flat image ICON chart pos it lean.jpg
flat image ICON data todo.jpg
falt-image-icon-learning-online.png
falt-image-icon-FAQ.png
bottom of page