1/1

Module 5  DEMYSTIFY DATA

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล)

Basic Data Analytic for Business

เร็ว ๆ นี้

The Data Story – Telling Story with Data

เร็ว ๆ นี้

The Digital Marketing Story – What Digital Marketing Really Is

เร็ว ๆ นี้