top of page

การใช้ DATEDIF คำนวณ ปี เดือน วัน ของพนักงาน

ในการคำนวน วัน เดือน ปี ของพนักงานแต่ละคน เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเลิกจ้าง ทาง HR จะต้องมี record เก็บเป็นสถิติว่า พนักงานคนนี้ ทำงานมาทั้งหมด กี่ ปี เดือน วัน วันนี้มีเทคนิคการใช้ Microsoft Excel ในการช่วยคำนวณมานำเสนอ เราสามารถนำสูตรนี้ไปประยุกต์ในการทำงานต่างๆ ตรงตามที่เราต้องการได้ ขอแค่เข้าใจหลักการใช้งานฟังก์ชั่น DATEDIF


รูปแบบฟังก์ชั่น DATEDIF(start_date,end_date,unit)


Y หมายถึง ระยะครบ ปี


M หมายถึง ระยะครบ เดือน


D หมายถึง ระยะครบ วัน


MD หมายถึง ระยะครบวันโดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆ เดือน


YM หมายถึง ระยะครบเดือน โดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆ ปี


YD หมายถึง ระยะครบวัน โดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆ ปี


การใช้งาน DATEDIF คำนวนอายุงาน ปี เดือน วัน ของพนักงาน ให้กรอกข้อมูลของพนักงานลงไป เช่น รหัสพนักงาน , ชื่อ – นามสกุล , วันที่เริ่มต้นทำงาน , วันที่ลาออก จากนั้นระบบจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติว่า บุคคลคนนั้น มีอายุงานทั้งหมดกี่ปี กี่เดือน กี่วัน


ตัวอย่าง

ตัวอย่างการคำนวนปี =DATEDIF(C3,D3,”Y”)

ตัวอย่างการคำนวนเดือน =DATEDIF(C3,D3,”YM”)

ตัวอย่างการคำนวนวัน =DATEDIF(C3,D3,”MD”)เสร็จสิ้นการใช้สูตร DATEDIF ในการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ ปี เดือน วัน เราสามารถนำไปประยุกต์กับการคำนวณสิ่งต่างๆได้ เช่า อายุของสินค้า
65,586 views0 comments
bottom of page