top of page

ย่อยสิ่งดีๆให้ง่ายเพื่อคุณ EP 9: ความแตกต่างระหว่าง To Do List กับ Success List

EP 9. ความแตกต่างระหว่าง To Do List กับ Success List (by Boy Wisoot – Skilllane)


To Do List คือ สิ่งที่ต้องทำ แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ ไม่จัดลำดับความสำคัญ และรวมเอาเรื่องที่ไม่สำคัญมาไว้ด้วย เช่น เอาเรื่องงานมารวมกับเรื่องซักผ้า เอาเรื่องเป้าหมายในชีวิตมารวมกับเรื่องการดูหนังให้จบ มันเลยเป็นเรื่องสำคัญกับไม่สำคัญรวมกัน จึงควรเปลี่ยนเป็น Success List ซึ่งจะสั้นกว่า To Do List จะเป็นเฉพาะเรื่องสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมาย หรือการก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเท่านั้น เป็นงานที่มีประสิทธิภาพเกิดเป็นผลผลิตที่คุ้มค่ากับเวลาที่ลงไป

262 views0 comments

Comentários


bottom of page