สอน Excel เบื้องต้น: ใช้ฟังก์ชันสรุปข้อมูล (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT)

416 views0 comments