top of page

ใครมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ย่อมถือไพ่เหนือกว่า! ศธ. ร่วม ICDL ประกาศ บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ความมุ่งมั่นในการยกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สามารถสร้างบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล เท่าทันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology) ถือเป็นการปฎิรูปการศึกษาแบบพลิกโฉมครั้งสำคัญของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการรับรองวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL) ให้กับทุกหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของกำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง ICDL จะเป็นใบเบิกทางของคนทำงานยุคใหม่ ที่สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและทั่วโลก อีกทั้งยังตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0


จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก จำนวน 63 ประเทศ ในปี 2561 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ประเทศไทยมีคะแนนที่สูงขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แม้ในปี 2561 ประเทศไทยจะมีคะแนนลดลงอยู่ที่ 79.45 แต่ก็ยังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีคะแนนเท่ากับ 76.61 แสดงให้เห็นว่าไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังพบว่าไทยเป็น 1 เดียวในอาเซียนที่ได้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลระดับโลกดีขึ้นจากอันดับที่ 41 ในปี 2560 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 39 ในปี 2561 อันเป็นผลมาจากการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวว่า “ผลการจัดอันดับดังกล่าว บ่งบอกได้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทาย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันการศึกษาจึงต้องตื่นตัวให้ความสำคัญกับศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ เพราะการศึกษาเป็นฐานรากที่สำคัญที่สุด ดังนั้น นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในทุกสาขาวิชาต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้ หรือฝึกอบรมให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ”


ด้าน กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand กล่าวว่า “ทักษะการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวทันต่อการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าปลดล็อกครั้งสำคัญ รับรองการวางเกณฑ์การประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล ICDL ในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิตและนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งด้านทักษะดิจิทัลระดับสากล มีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังคนคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต”


ปัจจุบัน ICDL ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานและสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษา และบริษัทชั้นนำทั่วโลก มีผู้ลงทะเบียนสอบ ICDL ไปแล้วกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก มิบวุฒิบัตรรับรองไปมากกว่า 54 ล้านฉบับ แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่มทักษะหลัก คือ “กลุ่มทักษะดิจิทัลระดับที่จำเป็นสำหรับกำลังคน” ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐาน, กลุ่มหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน, กลุ่มหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และ “กลุ่มทักษะดิจิทัลระดับสูง” ซึ่งจัดกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของงาน ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการตลาดและการสื่อสาร, กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการเงินและการบริหาร, กลุ่มหลักสูตรสายการออกแบบ, กลุ่มหลักสูตรสายเทคนิค และกลุ่มหลักสูตรสำหรับครูอาจารย์นักการศึกษา


183 views0 comments

Comentarios


bottom of page