top of page

PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน (update 2023)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล เราทุกคนในองค์กรจึงควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วย


บทนำ


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PDPA


Data Privacy Principles


Data Subject Rights
99 views0 comments

Comments


bottom of page