top of page

บล็อกเชน ศัตรูคู่ธนาคาร จริงหรือ...

Updated: Sep 23, 2018
มาฟัง ดร. อารักษ์​ Chief Finance Officer และ Chief Strategy Officer ธนาคาร ไทยพาณิชย์เล่าให้ฟังถึง เทคโนโลยี บล็อกเชนกัน


ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ บล็อกเชนเพิ่มไปฟังกันต่อได้เลยที่ บล็อกเชน 101Comments


bottom of page