top of page

กรณีศึกษา โทรศัพท์มือถือ

ใครตอนนี้ยังส่ง SMS อวยพรปีใหม่อยู่บ้าง ยกมือขึ้น ไปฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการมือถือ

220 views0 comments
bottom of page