top of page

เส้นทาง "ประชาชน พลเมืองดี(จิทัล)"

(Digital Resident Path)

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการหาหรืออัพเดทความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีคิด และวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ตามวิถีดิจิทัล และอยากใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วม (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิผล (Productivity) และ รวดเร็ว (Agility) โดยเส้นทางนี้ครอบคลุม 2 ระดับทักษะคือ

ทักษะระดับที่ 1 | ผู้รู้ (Digital Awareness) 

Avatar 109

คำอธิบาย:

สำหรับทักษะในระดับเริ่มต้นนี้ จะมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ:

 1. Digital, Digital Disruption และ Digital Transformation

 2. เทคโนโลยีสำคัญต่างๆ เช่น Blockchain, Big Data, AI, Cloud, IOT, etc.

 3. ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล เช่น Agile, Design Thinking และ Learning Agility

 4. ประโยชน์​ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ

 5. ผลกระทบจากการเกิด Digital Disruption และการเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิด ที่มาจากการเกิด Digital Disrupiton

การวัดความสำเร็จ:

ในระดับนี้ถ้าคุณสามารถอธิบายหัวข้อทั้ง 5 ได้อย่างมั่นใจ ก็แสดงว่าคุณมีทักษะในระดับที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย

 

หรือหากคุณอยากมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบ Digital 101 พร้อมรับคะแนนและใบประกาศนียบัตรออนไลน์กับเราได้

(คลิกปุ่ม 'เพิ่มเติม' ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด)

DigitaL 101 PROGRAM

ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบการผสมผสานองค์ความรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Micro Moment ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ ทุกช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง โดยเป็นการคัดสรร (Curate) เนื้อหาดีๆ จากแหล่งต่างๆ ในรูปแบบ วีดีโอ บทความ หรือรูปภาพง่ายๆ โดยจะมีทั้งหมด 4 Modules ดังนี้: 

 • Module 1: อธิบายคำว่า Digital, Digital Disruption และ Digital Transformation

 • Module 2: เทคโนโลยีสำคัญต่างๆ เช่น Blockchain, Big Data, AI, Cloud, IOT, etc.

 • Module 3: ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล เช่น Agile, Design Thinking และ Learning Agility 

 • Module 4: ประโยชน์​ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ

  • Smart Life​ - ชีวิตดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Work - การงานดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Bank -  ธนาคารดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Business - ธุรกิจดีดี ด้วยดิจิทัล

ทักษะระดับที่ 2 | ผู้ใช้ (Digital Resident)

Avatar 98

คำอธิบาย:

สำหรับทักษะระดับที่ 2 จะเน้นทักษะการใช้งานเครื่องมือและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ในโลกดิจิทัลเพื่อชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้นทั้งในด้าน ประสิทธิผล (Productivity) และ ด้านการทำงานร่วมกัน (Collaboration) 

 1. ทักษะการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานรูปแบบดิจิทัลเบื้องต้นสำหรับ:

  • การใช้ชีวิตประจำวัน​

  • การทำงานขั้นพื้นฐาน (โดยทักษะนั้นๆ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน)

 2. ทักษะ​การเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะระดับสูงให้ตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้เร็วกว่าคนอื่น

การวัดความสำเร็จ:

ในระดับนี้จะเน้นวัดระดับการใช้งาน (Adoption) ว่าคุณมีระดับการเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในที่ทำงานได้ตามระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีระดับการใช้งานถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็ถือว่าคุณผ่านทักษะระดับที่ 2 

เมื่อคุณผ่านเกณฑ์ทักษะระดับที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย คุณก็จะได้รับสิทธิ์เข้าทดสอบทักษะการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อรับประกาศนียบัตร ICDL (International Computer Driving License) พร้อมรับคะแนนการเรียนรู้และสิทธิพิเศษต่างๆ

(คลิกปุ่ม 'เพิ่มเติม' ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด)

Digital RESIDENT PROGRAM

การเรียนรู้ในทักษะระดับที่ 2 เป็นรูปแบบผสมผสาน โดยคุณสามารถเลือกเรียนรู้ตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

 

Digital Productivity Series

ทีมงานได้จัดเตรียม โปรแกรมการเรียนรู้ให้เลือกเรียนตามความต้องการ และเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ

SCB Productivity Tools

 • Office 365 (e.g. Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, MS Flow)

 • Power BI

Emerging Digital Collaboration Tools

 • Google Suites

 • Prezi

 • Etc.

Digital Collaboration Series

ทีมงานได้จัดเตรียม โปรแกรมการเรียนรู้ให้เลือกเรียนตามความต้องการ และเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ

SCB Collaboration Tools

 • Office 365 (e.g., Outlook, Skype, Team, Planner, SharePoint)

Emerging Digital Collaboration Tools

 • Trello

 • Slack

 • etc...

เมื่อคุณเป็นทั้ง "ผู้รู้" และ "ผู้ใช้" แล้วถือว่าคุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่ 1

พร้อมเป็น ประชาชน พลเมืองดี(จิทัล) อย่างเต็มตัว

bottom of page