top of page

เส้นทาง "ประชาชน พลเมืองดี(จิทัล)"

(Digital Resident Path)

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการหาหรืออัพเดทความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีคิด และวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ตามวิถีดิจิทัล และอยากใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วม (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิผล (Productivity) และ รวดเร็ว (Agility) โดยเส้นทางนี้ครอบคลุม 2 ระดับทักษะคือ

ทักษะระดับที่ 1 | ผู้รู้ (Digital Awareness) 

Avatar 109

คำอธิบาย:

สำหรับทักษะในระดับเริ่มต้นนี้ จะมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ:

  1. Digital, Digital Disruption และ Digital Transformation

  2. เทคโนโลยีสำคัญต่างๆ เช่น Blockchain, Big Data, AI, Cloud, IOT, etc.

  3. ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล เช่น Agile, Design Thinking และ Learning Agility

  4. ประโยชน์​ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ

  5. ผลกระทบจากการเกิด Digital Disruption และการเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิด ที่มาจากการเกิด Digital Disrupiton

การวัดความสำเร็จ:

ในระดับนี้ถ้าคุณสามารถอธิบายหัวข้อทั้ง 5 ได้อย่างมั่นใจ ก็แสดงว่าคุณมีทักษะในระดับที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย

 

หรือหากคุณอยากมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบ Digital 101 พร้อมรับคะแนนและใบประกาศนียบัตรออนไลน์กับเราได้

(คลิกปุ่ม 'เพิ่มเติม' ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด)

DigitaL 101 PROGRAM

ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบการผสมผสานองค์ความรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Micro Moment ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ ทุกช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง โดยเป็นการคัดสรร (Curate) เนื้อหา