top of page

เส้นทาง "ประชาชน พลเมืองดี(จิทัล)"

(Digital Resident Path)

สำหรับเส้นทางนี้จะเริ่มจากการสร้างทักษะระดับที่ 1 หรือ "ผู้รู้ (Digital Awareness)" โดยทางทีมงานได้เตรียมโปรแกรม ดิจิทัล 101 ไว้ให้ทุกๆ คนเข้าไปเรียนรู้ อย่างง่ายๆ​ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของโปรแกรมได้ตามนี้เลย

ทักษะระดับที่ 1 | ผู้รู้ (Digital Awareness) 

Avatar 109

ทักษะ ระดับที่ 1 Digital Awareness (ผู้รู้)

คำอธิบาย

โปรแกรม ดิจิทัล 101

คำอธิบาย

ทักษะดิจิทัล ระดับที่ 1 จะบอกได้ว่าคุณมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 1. คำว่า Digital, Digital Disruption และ Digital Transformation

 2. เทคโนโลยีสำคัญๆ ต่างๆเช่น Blockchain, Big Data, AI, Cloud, IOT etc...

 3. ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล เช่น Agile, Design Thinking, Learning Agility etc...

 4. ประโยชน์​และ การนำเอาเทคโนโลยี ดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การทำงาน  ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ

 5. ผลกระทบจากการเกิด Digital Disruption และการเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิด ที่มาจากการเกิด Digital Disrupiton

การวัดระดับทักษะ

สำหรับทักษะ ระดับที่ 1 ถ้าท่านสามารถอธิบายหัวข้อทั้ง 5 ได้อย่างมั่นใจ ก็แสดงว่าท่านมีทักษะ ระดับที่ 1 เรียบร้อย

 

หรือถ้าท่านไหนอยากที่จะมั่นใจมากขึ้นสามารถ เข้าร่วมทำแบบทดสอบ Digital 101 ได้ พร้อมรับคะแนน และประกาศนียบัตรออนไลน์ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบของ การผสมผสานองค์ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ Micro Moment ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ เรียนในช่วงเวลาสั้นๆ เรียนในทุกช่วงเวลาที่พอจะมีเวลาว่าง โดยเป็นการคัดสรร (Curate) เนื้อหาดีๆ จากที่ต่างๆ ในรูปแบบ วีดีโอ, บทความ หรือ รูปภาพง่ายๆ โดยจะมีทั้งหมด 

 • โมดูลที่ 1 อธิบาย คำว่า Digital, Digital Disruption และ Digital Transformation

 • โมดูลที่ 2 เทคโนโลยีสำคัญๆ ต่างๆเช่น Blockchain, Big Data, AI, Cloud, IOT etc...

 • โมดูลที่ 3 New Way of Work - Agile, Design Thinking และ Learning Agility

 • โมดูลที่ 4 กรณีศึกษาต่างๆ แบ่งเป็น 4 หมวดด้วยกัน คือ

  • Smart Life​ - ชีวิตดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Work - การงานดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Bank -  ธนาคารดีดี ด้วยดิจิทัล

  • Smart Business - ธุรกิจดีดี ด้วยดิจิทัล

ทักษะระดับที่ 2 Digital Resident (ผู้ใช้)

Avatar 98

สำหรับทักษะระดับที่ 2 จะเน้นทักษะการใช้งาน เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้ชีวิต และ การทำงานมีผลลัพธ์ (Productivity) และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทักษะ ระดับที่ 2 Digital Resident (ผู้ใช้)

โปรแกรม Digital Resident Series

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ทักษะดิจิทัล ระดับที่ 2 จะบอกได้ว่าคุณสามารถใช้เครื่องไม้ เครื่องมือดิจิทัล เพื่อชีวิต และการทำงานที่ดีขึ้นทั้งด้าน ผลลัพธ์ (Productivity) และ ด้าน การทำงานร่วมกัน (Collaboration) โดยทักษะที่มีจะเป็นระดับเบื้องต้น คุณสามารแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ 

 1. ทักษะการใช้เครื่องมือ ดิจิทัล เบื้องต้น

  • สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน​

  • สำหรับการทำงาน ขั้นพื้นฐาน (โดยทักษะนั้นๆ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานของแต่ละฟังก์ชั่น)

 2. ทักษะ​การเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะระดับสูงให้ตนเอง และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้เร็วกว่าคนอื่น 

การเรียนรู้ ของทักษะระดับที่ 2 จะเป็นรูปแบบ ผสมผสาน และเปิดให้แต่ละท่านเลือกเรียนรู้ตามแบบ ที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด โดยการเรียนรู้จะแบ่งเป็นส่วน ซีรีย์ด้วยกัน คือ​

โปรแกรม Digital Collaboration Series

ทีมงานได้จัดเตรียม โปรแกรมการเรียนรู้ให้เลือกเรียนตามความต้องการ และเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ

SCB Collaboration Tools

 • Office 365 (Outlook, Skype, MS Team, Planner, Sharepoints etc...)

การวัดระดับทักษะ

Emerging Digital Collaboration Tools

สำหรับทักษะ ระดับที่ 2 จะเน้นวัดระดับการใช้งาน (Adoption) ว่าคุณมีระดับการเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในที่ทำงานได้ตามระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าท่านมีระดับการใช้งานถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็ถือว่าคุณผ่าน ทักษะระดับที่ 2 

เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ ระดับที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าทดสอบทักษะการใช้งานเครื่องมือ ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาณสากล เพื่อรับประกาศนียบัตร เช่น ประกาศนียบัตร ICDL (International Computer Driving License) เป็นต้น พร้อมรับคะแนนการเรียนรู้ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษที่จะทยอยมีออกมาให้กับท่านที่มีทักษะ ดิจิทัลระดับที่ 2  สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

โปรแกรม Digital Productivity Series

 • Trello

 • Slack

 • etc...

SCB Productivity Tools

 • Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Onedrives, MS Flow etc...)

 • Power BI

Emerging Digital Productivity Tools

 • Google Suites

 • Prezi

 • etc...

เมื่อคุณเป็นทั้ง ผู้รู้ และ ผู้ใช้ แล้วถือว่าคุณประสบความสำเร็จ 

บนเส้นทางที่ 1 พร้อมเป็นประชาชน พลเมืองดี (จิทัล) อย่างเต็มตัว

bottom of page