top of page

Start Up Resource Center

30 วินาที EdTech Startup Pitching 

Startup 101 : (5/5) Startup Thailand กับการลงทุน
01:56

Startup 101 : (5/5) Startup Thailand กับการลงทุน

จากการเริ่มต้นแคมเปญ Startup Thailand 2016 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่ามีบริษัทเอกชนหลายรายออกมาตั้งกองทุนร่วมเสี่ยง (Corporate Venture Capital)  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนในประเทศไทยเริ่มมีความพร้อม และมีความต้องการลงทุนกับสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโตสูงมากยิ่งขึ้น  Startup Thailand ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ยกระดับการลงทุน เป็นการ matching สตาร์ทอัพที่แสวงหานักลงทุน ซึ่งในระยะนี้ตลาดทุนในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวมากขึ้น  ภายในปี 2560 นี้ Startup Thailand กับตลาดทุน จะทำงานกันอย่างใกล้ชิด ส่งต่อดีลที่มีคุณภาพสามารถลงทุนได้ใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประกาศไว้ Facebook : Startup Thailand https://www.facebook.com/ThailandStartup

Startup Foundation 

bottom of page