top of page
ทิศทางกลยุทธ์
จะสร้างธุรกิจให้เติบโต 10 เท่าได้อย่างไร?
ทิศทางธุรกิจ 2020
รู้จักกับ MTP และ Moonshot
บริหารจัดการ กลยุทธ์ด้วย OKRs
bottom of page