top of page
Digital social media

ดิจิทัล 101

รู้พื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล สำคัญๆ และ

เข้าใจถึงผล กระทบ

รวมไปถึง การที่จะเตรียมตัว เพื่อให้อยู่รอด และเพิ่มโอกาสให้ตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

 

#DisruptWithTech

เลือกเส้นทาง