top of page

7 Operational Risk

7 Operational Risk ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และ แนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤตในบริบทของสถาบันการเงิน

การบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับมือในสภาวะวิกฤต เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

บทนำ


7 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และกระบวนการจัดการความเสี่ยง (7OR Operational Risk Management)


การเตรียมพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Crisis Management Process)


แนวทางปฏิบัติและรับมือต่อสภาวะวิกฤต (Roles and Responsibilities) ตอนที่ 1


แนวทางปฏิบัติและรับมือต่อสภาวะวิกฤต (Roles and Responsibilities) ตอนที่ 2


954 views0 comments

留言


bottom of page