top of page

ล้อมวงเล่า ตอน Big Data
ควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่กับโลกที่ใช้ Big Data เป็นเครื่องมือ ? ในอนาคตกลุ่มอาชีพไหน ? ที่จะถูก Disrupt จาก Big Data องค์กร ภาคธุรกิจจะใช้ Big Data ช่วยในการทำงานได้อย่างไร ? และในฐานะบุคคลทั่วไปจะใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างไรบ้าง ?

35 views0 comments

Comments


bottom of page