top of page

จิทัล

พลเมืองดี (จิทัล)​ คือ ชุมชนออนไลน์ ที่ถูกสร้างมาเพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ พร้อมด้วยเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยช่วยสนับสนุนให้สมาชิกทุกๆคน สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อรอรับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิต และการงาน ได้โดยเร็ว

#DisruptWithTech  #LifeLongLearning

<< เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ล้อมวงอ่าน

bottom of page